Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни позив за достављање предлога за Листу развојних пројеката у области пољопривреде и дрвопрераде на основу којих се може стећи црногорско држављанство пријемом

Датум објаве: 08.10.2019 07:00 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


На основу члана 12 став 2 Одлуке о критеријумима, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације Посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе („Службени лист ЦГ“, број 79/18) а у вези са чл. 2, 3 и 4 Правилника о условима које треба да испуњавају развојни пројекти у области пољопривреде и дрвопрераде у поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе („Службени лист ЦГ“, број 41/19), Министарство пољопривреде и руралног развоја о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА РАДИ САЧИЊАВАЊА ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ДРВОПРЕРАДЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ МОЖЕ СТЕЋИ ЦРНОГОРСКО ДРЖАВЉАНСТВО ПРИЈЕМОМ КОЈУ УТВРЂУЈЕ ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ

 

И

Позивају се заинтересована лица да предлоге развојних пројеката у области пољопривреде и дрвопрераде ради сачињавања предлога Листе развојних пројеката у области пољопривреде и дрвопрераде на основу којих се врши избор лица које може стећи црногорско држављанство пријемом, а коју на предлог Министарства пољопривреде и руралног развоја утврђује Влада Црне Горе, доставе од 08. октобра 2019. године до 31. децембра 2021. године.

 

ИИ

Развојни пројекти у области пољопривреде и дрвопрераде, по основу којих се може стећи црногорско држављанство пријемом, треба да испуњавају сљедеће услове:

-       да се улагање врши у примарну производњу пољопривредних и рибљих производа или у прераду пољопривредних и рибљих производа или у дрвопрераду;

-       да је улагање у примарну пољопривредну производњу у износу од најмање 2.000.000,00 еура, у прераду пољопривредних и рибљих производа у износу од најмање 3.500.000,00 еура и у дрвопрераду у износу од најмање 4.000.000,00 еура;

-       да ће развојни пројекат запошљавати најмање десет лица у примарној производњи пољопривредних и рибљих производа, најмање 20 у преради пољопривредних и рибљих производа, или најмање 20 у дрвопреради;

-       да не остварују право на средства подстицаја кроз мјере аграрне политике утврђене прописом којим се уређују услови, начин и динамика спровођења мјера аграрне политике;

-       да не остварују право на средства подстицаја из претприступних фондова Европске уније и из пројеката финансираним у цјелости или дјелимично из донација или кредита међународних финансијских институција или из средстава других држава кроз пројекте међудржавне сарадње и помоћи.

 

ИИИ

За потребе сачињавања предлога Листе развојних пројеката из тачке ИИ овог јавног позива, уз предлог за реализацију посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе прилаже се:

-       бизнис план којим се описује улагање и исплативост инвестиције;

-       доказ о власништву на непокретности (посједовни лист или лист непокретности) или доказ о закупу земљишта и/или објеката или праву коришћења земљишта и/или објекта у периоду од најмање десет година (уговор овјерен од стране нотара или суда);

-       прибављени урбанистичко-технички услови издати од стране органа локалне управе или надлежног органа државне управе у случају када се пројекат односи на изградњу или реконструкцију објекта;

-       главни ревидовани пројекат у складу са законом којим је уређено планирање простора и изградња објеката када се пројекат односи на изградњу или реконструкцију објекта;

-       рјешење органа управе надлежног за заштиту животне средине или органа локалне управе у погледу потребе спровођења поступака процјене утицаја на животну средину;

-       копија ситуационог плана за тачно мјесто на ком је планирана инвестиција када се пројекат односи на изградњу или реконструкцију објекта;

-       потврда о упису у Централни регистар привредних субјеката која није старија од 30 дана за правна лица када је то примјењиво.

Поред документације из става 1 ове тачке заинтересовано лице чији предлог развојног пројекта буде прихваћен дужно је у року од десет дана од пријема позива Министарства пољопривреде и руралног развоја достави неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив у висини од 50% вриједности предложеног пројекта и да ангажује независног контролора о свом трошку уз претходно прибављену сагласност Министарства, након објаве Листе развојних пројеката из области пољопривреде и дрвопрераде, који ће пратити реализацију развојног пројекта у складу са Бизнис планом и на полугодишњем нивоу извјештавати Министарство, односно Владу Црне Горе о статусу реализације истог.

Министарство може, по потреби, од заинтересованог лица тражити и додатну документацију о финансијској способности којом се доказује капацитет за реализацију пројекта, или дијела пројекта.

 

ИВ

Приликом сачињавања предлога Листе развојних пројеката из области пољопривреде и дрвопрераде Министарство пољопривреде и руралног развоја, поред испуњености услова из тач. ИИ и ИИИ овог јавног позива, цијениће и да ли развојни пројекат:

-       омогућава супституцију увоза пољопривредних и рибљих производа;

-       омогућава валоризацију неискоришћеног пољопривредног земљишта;

-       омогућава реализацију на територији општина, чији је степен развијености испод 100% просјечне вриједности индекса развијености утврђеног у складу са законом којим се уређује регионални развој;

-       омогућава отварање нових прерађивачких капацитета у дрвној индустрији;

-       омогућава стварање нове додате вриједности у односу на природни ресурс који се користи у дијелу полуфиналних и финалних производа од дрвета;

-       омогућава повезивање производа дрвне индустрије са туристичким и смјештајним капацитетима;

-       омогућава адекватну заштиту животне средине;

-       омогућава увођење нових технологија;

-       доприноси повезивању пољопривреде и туризма;

-       доприноси афирмацији и унапређењу производње и пласмана традиционалних црногорских производа;

-       доприноси повећању производње органских производа.

 

В

Предлози развојних пројеката у области пољопривреде и дрвопрераде ради сачињавања предлога Листе развојних пројеката у области пољопривреде и дрвопрераде на основу којих се врши избор лица које може стећи црногорско држављанство пријемом, могу се достављати на адресу Министарства пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, 81000 Подгорица.

 

 

За додатна појашњења у вези са Јавним позивом, можете контактирати Миливоја Саичића, путем е-маила миливоје.саициц@мпр.гов.ме, или Марка Лубарду, путем е-маила марко.лубарда@мпр.гов.ме.