Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

21.10.2020.

Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

13.10.2020.

Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

15.09.2020.

Poziv za javnu raspravu o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožaje

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti drvoprerade za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ br. 08-311/20-1776-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti šumarstva i drvoprerade...

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti šumarstva za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ br. 08-311/20-1775-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti šumarstva i drvoprerade...

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite voda za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška u identifikovanju koncetrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“ br. 07-319/20-1834-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine...

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“ br. 05-307/20-1845-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja...

22.07.2020.

"Sprovedena javna rasprava za Upravljački okvir za životnu sredinu i socijalna pitanja Sava-Drina Koridora"

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u periodu 01.12.2019-31.01.2020. godine, sprovelo javnu raspravu za Upravljački okvir za životnu sredinu i socijalna pitanja Sava-Drina Koridora.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile potpunu dokumentaciju na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.