Manja slova Veća slova RSSMPRR

A. ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
Organizacione jedinice Ministarstva su:

1. DIREKTORAT ZA POLJOPRIVREDU

    1.1. Direkcija za biljnu proizvodnju i inspekcijski nadzor
          1.1.1. Odsjek za biljnu proizvodnju
          1.1.2. Odsjek za inspekcijski nadzor
    1.2. Direkcija za stočarstvo
    1.3. Direkcija za šeme kvaliteta i zemljišnu politiku

2. DIREKTORAT ZA RIBARSTVO

    2.1. Direkcija za upravljanje resursima i ribolovnom flotom
    2.2. Direkcija za monitoring i inspekcijski nadzor
           2.2.1.Odsjek za inspekcijski nadzor
    2.3. Direkcija za strukturne mjere, tržište i državnu pomoć

3. DIREKTORAT ZA VODOPRIVREDU

    3.3. Direkcija za upravljanje vodama
    3.4. Direkcija za monitoring i evaluaciju

 4. DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU

    4.1. Direkcija za šumarstvo
    4.2. Direkcija za lovstvo
    4.3. Direkcija za monitoring u šumarstvu i lovstvu
    4.4. Direkcija za drvnu industriju

 5. DIREKTORAT ZA PLAĆANJA

    5.1. Direkcija za administrativne poslove
    5.2. Direkcija za regionalnu koordinaciju
    5.3. Direkcija za direktnu i tržišnu podršku
    5.4. Direkcija za strukturnu podršku
           5.4.1. Odsjek za oglašavanje i autorizaciju projekata
           5.4.2. Odsjek za autorizaciju plaćanja
           5.4.3. Odsjek za kontrolu na terenu
   5.5.  Direkcija za računovodstvo, budžet i izvršavanje plaćanja
           5.5.1. Odsjek za računovodstvo i budžet
           5.5.2. Odsjek za izvršavanje plaćanja
   5.6.  Direkcija za IT i poljoprivredne registre
           5.6.1.  Odsjek za IT
           5.6.2.  Odsjek za Registar poljoprivrednih gazdinstava
           5.6.3.  Odsjek za SIZEP

6. DIREKTORAT ZA RURALNI RAZVOJ
  
    6.1. Direkcija za programiranje
    6.2. Direkcija za monitoring i evaluaciju  IPARD-a
    6.3. Direkcija za koordinaciju i odnose sa javnošću (PR) ruralnog razvoja
 
7. ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNE POSLOVE U BILJNOJ PROIZVODNJI

8. ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNE POSLOVE U OBLASTI STOČARSTVA

9. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

10. ODJELJENJE ZA EKONOMSKE ANALIZE I TRŽIŠTE

11. ODJELJENJE ZA NORMATIVNO PRAVNE POSLOVE MINISTARSTVA

12. ODJELJENJE ZA RAZVOJ, MEĐUNARODNU SARADNJU I IPA PROJEKTE

13. KABINET MINISTRA

14. SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I OPŠTE POSLOVE

15. SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

Organi uprave nad kojima Ministarstvo vrši nadzor

Uprava za bezbjednost hrane

Uprava za vode

Uprava za šume